2021/2022

Slavnostní zahájení školního roku

Vážení rodiče,

 

srdečně Vás zdravím a níže naleznete informace k novému školnímu roku 2021/2022.

 1. Slavnostní zahájení školy 1. 9. 2021 bude patřit prvňáčkům, které budeme šerpovat před školou nebo ve třídě dle počasí.
 2. V příloze níže naleznete důležité informace k zahájení školního roku zvlášť k 1. třídě, 2.–5. třídě a 6.– 8. třídě.
 3. Provoz školy vzhledem ke covid–19. (V příloze níže naleznete Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 z ministerstva školství a zdravotnictví.)
 1. Ochrana dýchacích cest

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.  Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů).

 1. Testování

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků 1. září (u prvního ročníku 2. září), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Příklad: Žák byl 20. srpna 2021 očkován poslední dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19. Za bezinfekčního je žák považován od 4. září 2021. Žák tedy podstoupí screeningové testování dne 1. září (příp. 2. září), nebude se už ale testovat ve dnech 6. a 9. září.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu antigenními testy GENRUI.

V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, bude testován až ve škole se třídou.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

 1. Odmítnutí testování

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole nebo školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, (je tedy povinnost ve vnitřních prostorech a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru, nosit respirátor nebo obdobný prostředek)
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
 • nesmí zpívat,
 • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro  žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test,
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
 • nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou,
 • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).
 1. Informace k režimu návratu ze zahraničí. (viz. příloha)
 2. Vyúčtování školního stravování proběhne do 20. 9. 2021.
 3. Online webinář pro rodiče: Rodiče a technologie. (viz. příloha)
 4. Termíny rodičovských schůzek pro školní rok 2021/2022:
 • Út 14. 9. 2021 prezenčně ve škole od 16:00
 • Út 9. 11. 2021 online v prostředí Teams
 • Čt 13. 1. 2022 prezenčně ve škole od 16:00
 • Út 5. 4. 2022 online v prostředí Teams
 • Čt 9. 6. 2022 prezenčně ve škole od 16:00

 

Milí rodiče,

přeji nám všem hodně zdraví a štěstí do nového školního roku.

Těším se, že se budeme znovu osobně potkávat s dětmi i s Vámi. 🙂 

Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová

ředitelka školy

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 734 169 201

E: sekretariat@skolarybitvi.cz