Základní škola a mateřská škola rybitví

Podporujeme nadání našich dětí a žáků

základní informace

Ředitelka:

Mgr. Eva Pipková

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

obec Rybitví

Poskytované služby:

 • mateřská škola
 • 1. — 9. ročník základní školy
 • školní družina
 • školní stravování

 Tělocvična v budově školy

Tělocvična v budově školy je ve vlastnictví obce Rybitví. Případný pronájem tělocvičny můžete dohodnout na tel: 466 680 419, Obecní úřad Rybitví.

Zápis a přestupy

Zápis do 1. třídy ZŠ proběhl 19. dubna 2023 od 14 do 18 hodin v budově základní školy ve Školní 143, Rybitví. Podrobnosti k organizaci a průběhu zápisu najdete ZDE.  Prosíme důkladně si tento dokument prostudujte. Novinkou letošního roku je elektronický „předzápis“, který můžete vyplnit ZDE. 

Zápis do MŠ se uskutečnil 3. května 2023 od 13 do 16 hodin a 10. května od 8 do 11:30 hodin v budově základní školy ve Školní ulici 143, Rybitví. Tiskopisy žádostí a podrobnosti k organizaci zápisu najdete ZDE. Pro snadnější administraci celého zápisu jsme připravili elektronický „předzápis“, který můžete vyplnit ZDE

Přestup do školy

V případě zájmu o přestup do naší ZŠ kontaktujte ředitelku školy Mgr. Evu Pipkovou.

E: reditel@skolarybitvi.cz

Přestup do školy formulář.

Omlouvání absence

Zákonní zástupci jsou povinni písemně dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování zápisem do Edookitu. Nepřítomnost žáka může být omluvena zdravotními důvody nebo závažnými rodinnými důvody. Zákonný zástupce informuje třídního učitele prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobně do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka a informuje se o obsahu učiva probíraného v době nepřítomnosti. 

Dále jsou povinni při zvýšené nepřítomnosti žáka konzultovat s třídním učitelem zajištění optimálního průběhu vzdělávání, a projednat se školou případnou neomluvenou absenci žáka.

Neomluvené hodiny – hodiny, které nejsou zákonnými zástupci omluveny do 3 kalendářních dnů od skončení nepřítomnosti žáka ve škole. Za neomluvenou hodinu se počítá i neomluvený pozdní příchod do hodiny.

 

Náš tým
 • Mgr. Eva Pipková, ředitelka školy, učitelka třídy „Berušky“
 • Ing. Veronika Drexlerová, zástupkyně ředitelky školy
 • Irena Vlková, sekretariát školy
 • Mgr. Lenka Vršanská, třídní učitelka 1. ročník, výchovný poradce
 • Mgr. Michala Hejčlová, třídní učitelka 2. ročník
 • Mgr. Eva Bláhová, třídní učitelka 3. ročník
 • Mgr. Romana Plecháčková, třídní učitelka 4. ročník, metodička prevence
 • Mgr. Vít Spejchlík, třídní učitel 5. ročník
 • Ing. Lucie Drbohlavová, třídní učitelka 6. ročník
 • Ing. Martin Kocour, třídní učitel 7. ročník
 • Mgr. Alena Morávková, třídní učitelka 8. ročník
 • Mgr. Aneta Nekovaříková, třídní učitelka 9. ročník
 • Ing. Romana Březovjáková, učitelka, asistentka pedagoga
 • Mgr. Petra Ježková, učitelka, vychovatelka, metodička prevence
 • Mgr. Hana Klemová, vedoucí školního poradenského pracoviště, učitelka, výchovná a kariérní poradkyně
 • Mgr. Anna Křemenáková, učitelka
 • Mgr. Vladimíra Novotná, učitelka
 • Daria Hlaváčková, vedoucí vychovatelka, koordinátorka školních a mimoškolních akcí
 • Kateřina Janošová, vychovatelka
 • Ing. Jana Terčová, vychovatelka, asistentka pedagoga
 • Jitka Ďurovcová, DiS., asistentka pedagoga
 • Bc. Kateřina Hápová, asistentka pedagoga
 • RNDr. Kamila Koupilová, Ph.D., asistentka pedagoga
 • Hana Křídlová, asistentka pedagoga
 • Iva Šponarová, asistentka pedagoga, koordinátorka školních a mimoškolních akcí
 • Bohuslava Zezulová, DiS., zástupkyně ředitelky školy pro MŠ, učitelka třídy „Rybičky“
 • Alena Čiperová, učitelka třídy „Sluníčka“, koordinátorka školních a mimoškolních akcí
 • Diana Hubáčková, učitelka třídy „Berušky“
 • Bc Barbora Chocholoušová, učitelka třídy „Rybičky“
 • Romana Kmoníček, asistentka třídy „Berušky“ 
 • Monika Pöslová, asistentka třídy „Rybičky“
 • Petra Štěpánková, DiS., učitelka třídy „Berušky“
 • Denisa Vlasáková, učitelka třída „Berušky“
 • Olga Kubátová, vedoucí školní jídelny
 • Tomáš Chudomský, technický pracovník
 • Blanka Perglerová, hlavní kuchařka ZŠ
 • Zuzana Piklová, kuchařka ZŠ
 • Kateřina Růžičková, kuchařka ZŠ
 • Dagmar Macková, pomocná síla v kuchyni ZŠ
 • Renata Vraná, pomocná kuchařka ZŠ
 • Jana Vítová, uklízečka ZŠ
 • Kateřina Šťastná, uklízečka ZŠ
 • Danuše Volková, uklízečka ZŠ
 • Viktoriia Noda, uklízečka MŠ
 • Simona Vimrová, uklízečka MŠ
Školní poradenské pracoviště

mobil: +420 734 169 206

(prosíme pošlete SMS a my Vás budeme kontaktovat)

Mgr. Hana Klemová

výchovný a kariérní poradce 

E: klemova@skolarybitvi.cz

 

Mgr. Lenka Vršanská

výchovný poradce

E: vrsanska@skolarybitvi.cz

Mgr. Petra Ježková

školní metodik prevence

E: jezkova@skolarybitvi.cz

Mgr. Irena Bláhovcová

speciální pedagog

PhDr. et Mgr. Dita Fürychová

psycholog

Etický kodex

Hlavním důvodem k existenci etického kodexu v naší škole je jasné stanovení principů a pravidel etického jednání zaměstnanců, ať již navenek organizace, nebo vůči sobě navzájem.

Znění etického kodexu zde.

Kariéra

Pokud byste se rádi stali součástí týmu, který poskytuje kvalitní vzdělání v bezpečném a přátelském prostředí s důrazem na individualitu každého žáka, kontaktujte náš sekretariát:

Irena Vlková:

E: sekretariat@skolarybitvi.cz

M: +420 734 169 201

Volné pracovní pozice

O nás

Základní škola a mateřská škola Rybitví je škola inkluzivní, vzdělává 43 žáků se speciálními potřebami. Velký důraz je kladen na jazykové nadání žáků, třídy jsou rozdělené do skupin dle komunikačních dovedností. Škola požádala na základě zvýšeného počtu žáků-cizinců o zařazení mezi určené školy pro poskytování jazykové přípravy. Tímto krokem dojde ke změnám ve financování i personálním obsazení školy a bude tomu také uzpůsobená výuka těchto žáků; budou pro ně posíleny hodiny českého jazyka.

Škola podporuje rozvoj čtenářských dovedností. V prostorách školy je žákům k dispozici otevřená knihovna. Velká pozornost je věnována pohybovým aktivitám. K výuce tělesné výchovy se využívá místní tělocvična, která je vybavena potřebným tělocvičným nářadím a náčiním, přilehlý sportovní stadion s multifunkční posilovnou a přírodní terén v blízkosti školy (les). U školy se nachází zahrada, která slouží žákům základní i mateřské školy. Mateřská škola má k dispozici dětské hřišti na adrese Školní 126, Rybitví. Každoročně se realizuje plavecký kurz pro předškolní děti z MŠ a žáky první a druhé třídy. Ve spolupráci se Ski Fanaticem nabízíme žákům kurzy lyžování a inline bruslení.

Od nejmladších dětí vedeme žáky k základům programování pomocí jednoduchých robotických hraček a za podpory Pardubického kraje škola připravuje robotickou učebnu. V rámci kariérového poradenství škola navštěvuje střední školy a reaguje tak na posun pracovního trhu směrem k digitalizaci a robotizaci.

Tým pedagogů ZŠ se skládá ze 17 učitelů a 7 asistentů, v MŠ pracuje 8 pedagogů.  Školní poradenské pracoviště tvoří dva výchovní poradci a školní metodik prevence. Další poradenské služby pak zajišťuje speciální pedagog a od nového roku škola poskytuje službu školního psychologa ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Pardubice. Oproti minulému školnímu roku škola posílila poradenské pracoviště o jednoho výchovného poradce, protože cítí potřebu podpořit integraci žáků na škole. Tým poradenských pracovníků školy vytváří programy specifické primární prevence pro každý ročník, které následně realizuje. Výchovný poradce od roku 2022/2023 poskytuje kariérní poradenství žákům, ukončujícím základní vzdělání. Školní metodik prevence vzdělává všechny subjekty školy v tématech sociálně patologických jevů a sdílí zkušenosti s odborníky z jiných škol.

V září 2022 škola přivítala nové prvňáčky a otevřela 9. ročník ZŠ. To znamená, že  2. stupeň je již kompletní . Výuka pro starší žáky je zaměřena prakticky s ohledem na blížící se volbu střední školy.

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickými poradnami v Pardubicích zajišťujících potřebná vyšetření žáků a poskytujícím pedagogům odborné konzultace. Subjektem úzké spolupráce a podpory je zřizovatel Obec Rybitví. Škola si váží spolupráce s 2222 ŠK Polabiny v rámci kroužku šachu. Ve školním roce 2022-2023 pořádala následující kroužky pro své žáky: chemický kroužek, robotiku, keramiku, šachy, hru na flétnu, pohybové hry a přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SŠ – český jazyk a matematika. Dalšími spolupracujícími subjekty školy jsou Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice, Střední průmyslová škola stavební Pardubice, MAS Bohdanečsko, z.s., SPC Pardubice, Středisko výchovné péče Pyramida v Rybitví, Věda nás baví, DDM Alfa Polabiny, Muzeum Pardubice a MAP ORP Pardubice II.

Kolektiv školy i obec Rybitví jako zřizovatele školy těší nejen spokojené děti a jejich rodiny, ale i pozitivní hodnocení v soutěžích. Škola ve spolupráci s obcí Rybitví a dalšími subjekty opakovaně organizuje dobročinné aktivity, jelikož součástí výchovy a vzdělávání dětí je i výchova k ohleduplnosti.

Školní rok | Užitečné odkazy

 • Informace pro rodiče k možnosti poskytování bezplatného stravování v MŠ a ZŠ naleznete zde, přikládáme také čestné prohlášení, které je potřeba k zařazení do programu.
 • O𝐬𝐥𝐚𝐯𝐲 𝟏𝟓𝟎 𝐥𝐞𝐭 od založení školy v Rybitví. Program:
Pondělí 𝟏𝟗. 𝟔. 𝐯 𝟏𝟓:𝟑𝟎 Pasování prvňáčků na čtenáře v sále OÚ
Úterý 𝟐𝟎. 𝟔. 𝐯 𝟏𝟔:𝟎𝟎 Loučení s předškoláky v sále OÚ, následně schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v zasedací místnosti OÚ
Středa 𝟐𝟏. 𝟔. 𝐯 𝟏𝟓:𝟑𝟎 O nejrychlejšího Rybitváka
Čtvrtek 𝟐𝟐. 𝟔. 𝐨𝐝 𝟏𝟓:𝟑𝟎 Školní akademie v sále OÚ, následně 𝐨𝐝 𝟏𝟕:𝟎𝟎 Den dětí před OÚ
Pátek 𝟐𝟑. 𝟔. 𝐨𝐝 𝟏𝟔:𝟎𝟎 Vyřazení deváťáků v sále OÚ
Sobota 𝟐𝟒. 𝟔. 𝟗:𝟎𝟎 – 𝟏𝟐:𝟎𝟎 Den otevřených dveří v naší škole

Další aktuality | Archiv aktualit

Uspěli jsme v soutěžích:

 • Okresní kolo matematické olympiády 2020/2021 v kategorii Z5 – žáci Martin Půlpytel a Marie Müllerová obsadili 7. a 13. místo a oba se stali úspěšnými řešiteli.
 • Ředitel roku 2021 anketa vyhlášená společností TUTOR – finále (top 10).
 • TECHNOhrátky 2020 – soutěž Řemeslo doma – 3. místo v kategorii ZŠ: Ondřej Zezula, „Zajíčci v karanténě“.
 • Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje 2020, výtvarná soutěž – MŠ v hlasování veřejnosti 1. místo a v kategorii hodnocení odborné poroty 3. místo.
 • Hejtmanův pohár 2019 – 1. místo v 5. ročníku soutěže.
 • Jak nám chutná Evropa 2019 – integrační soutěž školy Svítání ve vaření – 1. místo.
 • Florbalový turnaj 2019 – 1. místo.

Otevřeli jsme výuku na 2. stupni ZŠ a poskytujeme vzdělávání 123 žákům v ZŠ a 73 dětem v MŠ.

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou jsme zahájili program na rozpoznání specifických vloh dětí a žáků od 5 let a pro žáky s kognitivním nadáním jsme připravili vzdělávání ve skupinách pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka a rodiče.

Průběžně zajišťujeme materiální a ICT vybavení školy – uskutečnili jsme stavební úpravy pro optimální zajištění vzdělávacích služeb.

Distanční výuka v ZŠ byla na jaře 2020 hodnocena Českou školní inspekcí jako příklad dobré praxe.

Úspěšně jsme zorganizovali několik akcí s charitativním komunitním zaměřením.

Zahájili jsme školní inspirativní festival NADÁNÍfest 2020, uspořádali jsme 1. ročník sportovní soutěže Rybitevský pohár pro žáky ze tří ZŠ, uskutečnil se 2. ročník našeho příměstského tábora.

Projekty:

 • Šablony III Základní škola a mateřská škola Rybitví
 • Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
 • Rozvíjíme jazykové nadání
 • Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II)
 • ICT jako cesta k lepším zítřkům
 • Projekt I-KAP II
 • ITI Hradecko-pardubická aglomerace projektové záměry odborné učebny
 • „Nové metody ve vzdělávání“ – tzv. Šablony II – projekt financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – financováno vybavení ICT v základní škole a ve školní družině, školní asistent v mateřské škole a školní asistent v základní škole.
 • Pilotáž Modelu systému podpory začínajících učitelů projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky.
 • „Centra komunitní podpory jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání“ – ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc (zapojeny školy Rohovládova Bělá a Srch).
 • Dobrovolník pro podporu žáků ve výuce – spolupráce s Dobrovolnickým centrem KONEP.
 • Adaptační koordinátor: podpora pro práci s dětmi/žáky cizinci – ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky.
 • Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji – finanční prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
 • „Atletický kroužek pro handicapované děti“ – ve spolupráci s Atletikou bez bariér.
 • „Sportuj ve škole“ – ve spolupráci s Asociací sportovních klubů České republiky, z.s.

Úspěšně spolupracujeme se subjekty:

 • obec Rybitví
 • Pardubický kraj
 • Synthesia a.s.
 • Střední průmyslová škola chemická Pardubice
 • Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
 • Střední průmyslová škola stavební Pardubice
 • Masarykova univerzita
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Pardubice
 • MAS Bohdanečsko, z.s.
 • Koalice nevládek Pardubicka, z.s.
 • AMAVET, z.s.
 • ROLAND hudební škola
 • Ski Fanatic
 • PPP Pardubice
 • PPP Ústí nad Orlicí
 • SPC Pardubice
 • Školská rada
 • Středisko výchovné péče Pyramida v Rybitví
 • Městská policie Lázně Bohdaneč
 • Policie České republiky Pardubice
 • Ekocentrum Paleta Pardubice
 • Muzeum Pardubice
 • MAP ORP Pardubice II

Naše vize & cíle

Vize rozvoje školy je poskytnout kvalitní vzdělání v bezpečném a přátelském prostředí s důrazem na individualitu každého žáka a vybavit je na jejich další životní cestu, proto klademe důraz na primární prevenci sociálně patologických jevů. Naším cílem je také vytvořit příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole i v životě.

Vize rozvoje školy jsou v souladu s umístěním školy a potřebami obce.

Kontaktní adresa

Základní škola a mateřská škola Rybitví

Školní 143

533 54 Rybitví

provozní doba mateřské školy

po –⁠ pá:

6:15 h – 16:15 h

M: +420 734 169 204

E: mszastupce@skolarybitvi.cz 

provozní doba školní družiny

po – pá:

6:00 – 7:40 h a 11:45 – 16:30 h

M: +420 608 940 860

M: +420 725 126 462

E: hlavackova@skolarybitvi.cz

Telefon & Email

M: +420 734 169 201
E: sekretariat@skolarybitvi.cz

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 734 169 201

E: sekretariat@skolarybitvi.cz