Základní škola a mateřská škola rybitví

Podporujeme nadání našich dětí a žáků

základní informace

Ředitelka:

Mgr. Eva Pipková

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

obec Rybitví

Poskytované služby:

· mateřská škola

· 1. — 8. ročník základní školy

· školní družina

· školní stravování

 

Tělocvična v budově školy

Tělocvična v budově školy je ve vlastnictví obce Rybitví. Případný pronájem tělocvičny můžete dohodnout na tel: 466 680 419, Obecní úřad Rybitví.

Zápis a přestupy

Zápisy do 1. třídy ZŠ proběhly ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 14 hod. do 18 hod. v budově základní školy, Školní 143, Rybitví. Více informací v aktualitách.

Více informací o zápisu do 1. třídy ZŠ.

Zápisy do MŠ

Termín zápisu dětí do MŠ je 10. 5. 2022. Podrobnosti k zápisu a tiskopisy žádostí naleznete v aktualitách.

Více informací o zápisu do MŠ.

Přestup do školy

V případě zájmu o přestup do naší ZŠ kontaktujte ředitelku školy Mgr. Evu Pipkovou.

E: reditel@skolarybitvi.cz

Přestup do školy formulář.

Omlouvání absence

Zákonní zástupci žáků mají právo požádat o zdůvodněné uvolnění z výuky. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činností pořádaných školou z důvodů předem známých, předloží třídnímu učiteli předem žádost o uvolnění. Na jeden den může rozhodnout o uvolnění třídní učitel, na dobu 2 dny a déle rozhoduje o uvolnění ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Zákonní zástupci jsou povinni písemně dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování zápisem do systému Edookit, nebo do žákovské knížky (omluvný list), nebo emailem třídnímu učiteli. Nepřítomnost žáka může být omluvena zdravotními důvody nebo závažnými rodinnými důvody. Zákonný zástupce informuje třídního učitele prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobně do tří dnů od počátku nepřítomnosti žáka a informuje se o obsahu učiva probíraného v době nepřítomnosti. Při zvýšené nepřítomnosti žáka jsou zákonní zástupci povinni konzultovat s třídním učitelem zajištění optimálního průběhu vzdělávání. Zákonní zástupci jsou povinni projednat se školou případnou neomluvenou absenci žáka a doložit lékařské potvrzení stvrzující absenci žáka v případě, že jsou školou vyzváni (při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení).

Žádost o uvolnění z vyučování.

Náš tým
 • Mgr. Eva Pipková, ředitelka školy, učitelka třídy „Berušky“
 • Ing. Veronika Drexlerová, zástupkyně ředitelky školy
 • Irena Vlková, sekretariát školy
 • Mgr. Eva Bláhová, třídní učitelka 1. ročník
 • Mgr. Kateřina Horáková, třídní učitelka 2. ročník
 • Mgr. Vít Spejchlík, třídní učitel 3. ročník
 • Mgr. Jaromíra Hovorková, třídní učitelka 4. ročník
 • Ing. Martin Kocour, třídní učitel 5. ročník
 • Mgr. Alena Morávková, třídní učitelka 6. ročník
 • Mgr. Aneta Nekovaříková, třídní učitelka 7. ročník
 • Mgr. Lenka Rybáriková, třídní učitelka 8. ročník
 • PhDr. Helena Jaklová, Ph.D. , učitelka
 • Mgr. Tereza Chomínová, učitelka, speciální pedagog
 • Mgr. Hana Klemová, učitelka, výchovná poradkyně
 • Veronika Řeháková, učitelka
 • Daria Hlaváčková, vedoucí vychovatelka, koordinátorka školních a mimoškolních akcí
 • Mgr. Petra Ježková, vychovatelka, metodička prevence
 • Iva Perná, asistentka pedagoga
 • Ing. Jana Terčová, vychovatelka, asistentka pedagoga
 • Bc. Pavlína Bednářová, vychovatelka a školní asistentka
 • Jitka Ďurovcová, DiS., asistentka pedagoga
 • Bc. Kateřina Hápová, asistentka pedagoga
 • Iva Šponarová, asistentka pedagoga
 • Miloslava Šimůnková, asistentka pedagoga
 • RNDr. Kamila Koupilová, Ph.D., asistentka pedagoga
 • Petra Štěpánková, DiS., učitelka třídy „Berušky“
 • Bc. Lucie Staňková, učitelka třídy „Berušky“
 • Alena Čiperová, učitelka třídy „Sluníčka“, koordinátorka školních a mimoškolních akcí
 • Eva Tauchmanová, učitelka třída „Sluníčka“
 • Bohuslava Zezulová, DiS., učitelka třídy „Rybičky“
 • Kristýna Křížová, učitelka třídy „Rybičky“
 • Hana Křídlová, učitelka MŠ, asistentka pedagoga, školní asistentka
 • Olga Kubátová, vedoucí školní jídelny
 • Tomáš Chudomský, technický pracovník
 • Zuzana Piklová, kuchařka ZŠ
 • Blanka Plžíková, kuchařka MŠ
 • Kateřina Růžičková, kuchařka
 • Gabriela Melín, uklízečka, provozářka ZŠ
 • Dagmar Macková, uklízečka ZŠ
 • Jana Vítová, uklízečka ZŠ
 • Kateřina Šťastná, uklízečka ZŠ
 • Danuše Volková, uklízečka ZŠ
 • Simona Vimrová, uklízečka MŠ
 • Natálie Macků, uklízečka MŠ
Školní poradenské pracoviště

Mgr. Hana Klemová

výchovná poradkyně

E: klemova@skolarybitvi.cz

M: +420 734 898 650

 

Mgr. Petra Ježková

školní metodička prevence

E: jezkova@skolarybitvi.cz

Etický kodex

Hlavním důvodem k vytvoření etického kodexu v naší škole je jasné stanovení principů a pravidel etického jednání zaměstnanců, ať již navenek organizace, nebo vůči sobě navzájem.

Znění etického kodexu zde.

Kariéra

Pokud byste se rádi stali součástí týmu, který podporuje rozvoj individuálního nadání dětí a žáků, kontaktujte náš sekretariát:

Irena Vlková:

E: sekretariat@skolarybitvi.cz

M: +420 734 169 201

Volné pracovní pozice

O nás

Základní škola a mateřská škola Rybitví aktuálně vzdělává 149 žáků ZŠ  a 73 dětí v MŠ. Jde cestou rozvoje individuálního nadání, například formou dělení tříd na malé skupiny žáků v předmětech matematiky    a angličtiny, v prezenční i distanční výuce.

Za běžné situace nabízí širokou škálu zájmových aktivit a zaměření na přírodní vědy a výpočetní techniku. Od září 2021 probíhá ve spolupráci s Pardubickým krajem projekt, kdy je do výuky zapojen rodilý mluvčí anglického jazyka, odborníci na německý jazyk, na rozvoj komunikačních a rétorických dovedností a díky kterému byly pořízeny nové didaktické pomůcky. Cílem je rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků. Za podpory Pardubického kraje škola připravuje také robotickou učebnu. Součástí modernizace školy je nový informační systém, který usnadňuje online komunikaci nejen mezi rodiči a školou a pořízení 1. interaktivní tabule pro děti v MŠ.

V září 2021 škola přivítala nové prvňáčky a otevřela 8. ročník ZŠ. Následující školní rok bude již 2. stupeň kompletní. Výuka pro starší žáky je zaměřena prakticky s ohledem na blížící se volbu střední školy. Škola je propojena s Pardubickým krajem i prostřednictvím exkurzí na střední školy jím zřízené a reaguje na posun pracovního trhu směrem k digitalizaci a robotizaci. Spolupracuje s Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, Univerzitou Palackého v Olomouci a Univerzitou Pardubice, která na na loňském příměstském táboře představila programování s ozoboty. S Masarykovou univerzitou v Brně připravuje testování žáků hravou formou.

Kolektiv školy i obec Rybitví jako zřizovatele školy těší nejen spokojené děti a jejich rodiny, ale i pozitivní hodnocení v soutěžích jako jsou Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje, TECHNOhrátky či ankety Ředitel roku 2020/2021 vyhlášené společností TUTOR. Škola ve spolupráci s obcí Rybitví a dalšími subjekty opakovaně organizuje dobročinné aktivity, jelikož součástí výchovy a vzdělávání dětí je i výchova k ohleduplnosti.

Školní rok | Užitečné odkazy

Další aktuality | Archiv aktualit

Uspěli jsme v soutěžích:

 • Okresní kolo matematické olympiády 2020/2021 v kategorii Z5 – žáci Martin Půlpytel a Marie Müllerová obsadili 7. a 13. místo a oba se stali úspěšnými řešiteli.
 • Ředitel roku 2021 anketa vyhlášená společností TUTOR – finále (top 10).
 • TECHNOhrátky 2020 – soutěž Řemeslo doma – 3. místo v kategorii ZŠ: Ondřej Zezula, „Zajíčci v karanténě“.
 • Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje 2020, výtvarná soutěž – MŠ v hlasování veřejnosti 1. místo a v kategorii hodnocení odborné poroty 3. místo.
 • Hejtmanův pohár 2019 – 1. místo v 5. ročníku soutěže.
 • Jak nám chutná Evropa 2019 – integrační soutěž školy Svítání ve vaření – 1. místo.
 • Florbalový turnaj 2019 – 1. místo.

Otevřeli jsme výuku na 2. stupni ZŠ a poskytujeme vzdělávání 123 žákům v ZŠ a 73 dětem v MŠ.

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou jsme zahájili program na rozpoznání specifických vloh dětí a žáků od 5 let a pro žáky s kognitivním nadáním jsme připravili vzdělávání ve skupinách pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka a rodiče.

Průběžně zajišťujeme materiální a ICT vybavení školy – uskutečnili jsme stavební úpravy pro optimální zajištění vzdělávacích služeb.

Distanční výuka v ZŠ byla na jaře 2020 hodnocena Českou školní inspekcí jako příklad dobré praxe.

Úspěšně jsme zorganizovali několik akcí s charitativním komunitním zaměřením.

Zahájili jsme školní inspirativní festival NADÁNÍfest 2020, uspořádali jsme 1. ročník sportovní soutěže Rybitevský pohár pro žáky ze tří ZŠ, uskutečnil se 2. ročník našeho příměstského tábora.

Projekty:

 • Šablony III Základní škola a mateřská škola Rybitví
 • Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
 • Rozvíjíme jazykové nadání
 • Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II)
 • ICT jako cesta k lepším zítřkům
 • Projekt I-KAP II
 • ITI Hradecko-pardubická aglomerace projektové záměry odborné učebny
 • „Nové metody ve vzdělávání“ – tzv. Šablony II – projekt financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – financováno vybavení ICT v základní škole a ve školní družině, školní asistent v mateřské škole a školní asistent v základní škole.
 • Pilotáž Modelu systému podpory začínajících učitelů projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů – ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky.
 • „Centra komunitní podpory jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání“ – ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc (zapojeny školy Rohovládova Bělá a Srch).
 • Dobrovolník pro podporu žáků ve výuce – spolupráce s Dobrovolnickým centrem KONEP.
 • Adaptační koordinátor: podpora pro práci s dětmi/žáky cizinci – ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky.
 • Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji – finanční prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
 • „Atletický kroužek pro handicapované děti“ – ve spolupráci s Atletikou bez bariér.
 • „Sportuj ve škole“ – ve spolupráci s Asociací sportovních klubů České republiky, z.s.

Úspěšně spolupracujeme se subjekty:

 • obec Rybitví
 • Pardubický kraj
 • Synthesia a.s.
 • Střední průmyslová škola chemická Pardubice
 • Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
 • Střední průmyslová škola stavební Pardubice
 • Masarykova univerzita
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Pardubice
 • MAS Bohdanečsko, z.s.
 • Koalice nevládek Pardubicka, z.s.
 • AMAVET, z.s.
 • ROLAND hudební škola
 • Ski Fanatic
 • PPP Pardubice
 • PPP Ústí nad Orlicí
 • SPC Pardubice
 • Školská rada
 • Středisko výchovné péče Pyramida v Rybitví
 • Městská policie Lázně Bohdaneč
 • Policie České republiky Pardubice
 • Ekocentrum Paleta Pardubice
 • Muzeum Pardubice
 • MAP ORP Pardubice II

Naše vize & cíle

Vize rozvoje školy, ke které směřujeme, má tři pilíře. Prvním z nich je postupně vybudovat celý druhý stupeň, což by se mělo podařit již v září 2022. Druhým z nich je podporovat individuální nadání formou dělení tříd na malé skupiny žáků v předmětech matematika a anglický jazyk, širokou nabídkou zájmových aktivit a zaměřením se na přírodní vědy a ekologii. Třetím pilířem naší vize je poskytnout našim dětem a žákům kvalitní základ ve výpočetní technice a také robotice.

Dvě třídy mateřské školy se od 1. 11. 2021 přestěhovaly  do budovy základní školy. Vize rozvoje školy jsou v souladu s umístěním školy a potřebami obce.

Kontaktní adresa

Základní škola a mateřská škola Rybitví

Školní 143

533 54 Rybitví

provozní doba mateřské školy

po –⁠ pá:

6:15 h – 16:15 h

M: +420 734 169 200

E: mszastupce@skolarybitvi.cz 

provozní doba školní družiny

po – pá:

6:00 – 7:40 h a 11:45 – 16:30 h

M: +420 608 940 860

M: +420 725 126 462

E: hlavackova@skolarybitvi.cz

Telefon & Email

M: +420 734 169 201
E: sekretariat@skolarybitvi.cz

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 734 169 201

E: sekretariat@skolarybitvi.cz