Aktualita

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

31. 3. 2021

STANOVENÍ TERMÍNU A MÍSTA ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Rybitví, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále „školský zákon“), v platném znění, stanoví v dohodě se zřizovatelem termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2021/2022 a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (letáčky, místní rozhlas, web školy a obce). Na základě metodického doporučení ministra školství k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bude zápis do MŠ probíhat bez přítomnosti dětí. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními a podle doporučení MŠMT upřednostňujeme podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Místo vyzvednutí žádosti:

Termín pro vyzvednutí žádosti:

  • od 29. 3. 2021
  • osobní vyzvednutí žádosti bude v opodstatněných případech umožněno v MŠ každé pondělí a středu od 14:30 do 16:00 hod. nebo po individuální telefonické domluvě

Místo zápisu:

kancelář mateřské školy na adrese Školní 126, 533 54 Rybitví

Termín zápisu:

2. 5. 2021 až 16. 5. 2021 (v tomto období budeme přijímat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání)

Předpokládaný termín zveřejnění/vyhlášení rozhodnutí:

od 7. 6. do 11. 6. 2021

Každá přijatá žádost dostane přidělené registrační číslo. Kontakt pro předání registračního čísla žadateli (e-mail zákonného zástupce) uveďte na žádosti. Pod tímto číslem bude zveřejněno přijetí na http://www.skolarybitvi.cz/ v sekci aktuality a na budovách školy. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Způsob podání žádosti: žádost je možno doručit následujícími způsoby

1. do datové schránky školy na adresu: s2jpdzk,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý e-mail!) na adresu: mszastupce@skolarybitvi.cz,

3. poštou – doporučeným dopisem (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu: Základní škola a mateřská škola Rybitví Zápis do MŠ Školní 126 533 54 Rybitví,

4. osobním podáním v kanceláři MŠ, Školní 126, Rybitví ve dnech:

středa 5. 5. 2021 od 8:00 hod. do 11:30 hod.,

středa 12. 5. 2021 od 13:00 hod. do 16:00 hod.

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné předem si sjednat schůzku na telefonním čísle 734 169 200 (zástupkyně ředitelky školy Mgr. Eva Pipková), aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách MŠ a dodržovat v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce:

• rodný list dítěte (prostou kopii),

• řádné očkování dítěte (nevztahuje se na děti starší 5 let, pro které je předškolní vzdělávání od školního roku 2021/2022 povinné) potvrzením dětského ošetřujícího lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, vyžádá si zákonný zástupce od dětského lékaře potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a toto potvrzení připojí k žádosti. Potvrzení může být součástí žádosti o přijetí nebo její samostatná příloha. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami podle odst. 9 § 16 zákona č. 564/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení k žádosti.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je podstatné, aby písemně doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Informace o termínu a době zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2021/2022 budou umístěny na dveřích školy, ve vitrínách školy a na webových stránkách školy http://www.skolarybitvi.cz/.

 

Žáků v zš

Kroužků

dětí v mš

let tradice

Kontakt:

Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

M: +420 734 169 201

E: sekretariat@skolarybitvi.cz