Aktualita

Informace k provozu základní školy od 17. 5. 2021

13. 5. 2021

Vážení rodiče,

 

srdečně Vás zdravím. Níže naleznete informace k provozu školy od 17. 5. 2021.

Po dlouhých měsících distanční a kombinované výuky se všichni žáci základní školy konečně můžou vrátit do školy.

Už se moc těšíme, že tady všechny děti budeme mít a škola ožije dětským smíchem a vším, co děti potřebují a mají rády.

Pravidla pro vzdělávání se dále mění takto:

1. Umožňuje se osobní přítomnost žáků pro 1. a 2. stupeň základní školy bez rotací.

2. Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin, ale je doporučeno kontakty z různých skupin a tříd omezit, kde je to možné

3. Provoz ve školní družině je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

4. Frekvence testování je stejná pro 1. a 2. stupeň – 1x týdně antigenními testy.

5. V příloze naleznete Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

1. Organizace výuky ZŠ

 • Pro základní školu byl vypracován aktualizovaný rozvrh hodin pro prezenční výuku od 17. 5. 2021, který naleznete v příloze.

2. Příchody do školy

 • Žáky si před budovou školy přebírá pedagog v těchto časech:

1. třída – 7:20

2. třída – 7:25

3. třída – 7:30

4. třída – 7:35

5. třída – 7:40

6. třída – 7:45

7. třída – 7:50 

                                                                                                                                                                        

 • Pro hladký průběh výuky žádáme, aby si žák, který nestihne příchod do školy v den testování, přinesl potvrzení o negativním testu z certifikovaného pracoviště.

3. Školní družina

 • Běžný provoz od 6:00 do 16:30; ranní družina od 6:00 do 7:20; poté musí žáci počkat na to, až si je vyzvedne pedagog společně se třídou.

  4. Školní jídelna

  • Běžný provoz pro všechny žáky v jídelně školy.
  • Pro nemocné žáky první den formou výdeje obědů do jídlonosičů.

  5. Testování na covid-19

  • Kdy? Testování bude probíhat  1x týdně vždy v pondělí pro celou základní školu bezprostředně po příchodu do školy.
  • Kde?
   • V ranní školní družině po příchodu žáků do školní družiny
   • Ve třídách po příchodu žáků do třídy
  •  Jak? Samoodběrem antigenním testováním „Lepu“ testy nebo „Singclean“ testy nebo dalšími druhy testů od firmy Sejoy – viz odkaz na instruktážní videa:  https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
  • Asistence? U žáků 1.-3. ročníku 1. stupně bude umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem).
   • Pokud bude mít zákonný zástupce zájem tuto asistenci využít, bude mít možnost v prostorách školní družiny v přízemí školy.
   • V tomto případě musíme v maximální míře zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu a žáků, kteří nejsou součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) 1,5 metru. Každá asistující osoba má po celou dobu nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření. V případě většího zájmu o testování žáků s asistencí, prosím, počítejte s tím, že budete muset počkat buď na chodbě školy nebo případně venku před budovou školy. Počítejte také s tím, že samotné vyhodnocení testu trvá 15 minut.
  • Kdo? Za jakých podmínek?
   • Testování s negativním výsledkem je podmínkou pro osobní přítomnost při vzdělávání žáka (prezenční výuka).
   • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
   • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. 
   • Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může žák dostavit pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
   • Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
   • Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
  • Jak jsme připraveni na testování? Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou zaučeni, jak postupovat, jak dodržovat bezpečnost a všechna hygienická opatření.

   Milí rodiče,

   děkuji Vám za spolupráci a podporu, kterou nám poskytujete během vzdělávání Vašich dětí.

   I když jste byli sami ve velmi náročné situaci celý školní rok, díky Vašemu vstřícnému jednání jsme mohli společně pokračovat ve vzdělávání žáků naší školy.

   Věřím, že si žáci během května a června ve škole doplní a upevní potřebné znalosti a dovednosti, které získali během distanční, kombinované a prezenční výuky.

   Přeji si, aby si děti závěr školního roku ve škole užily a mohly se těšit na prázdniny.

   S přáním krásného májového času.

    

   Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová

   ředitelka školy

    

    

   Žáků v zš

   Kroužků

   dětí v mš

   let tradice

   Kontakt:

   Adresa: Školní 143, 533 54 Rybitví

   M: +420 734 169 201

   E: sekretariat@skolarybitvi.cz