LOGOPEDICKÉ KONZULTACE

Logopedická péče je jednou z prioritních oblastí předškolního vzdělávání v naší mateřské škole. Prevenci v každodenních činnostech zajišťují přímo samy učitelky, které jsou proškolenými odborníky v oboru. Jedena má vysokoškolské vzdělání jako speciální pedagog, dvě učitelky jsou absolventkami kurzu logopedický asistent a jedena učitelka je logopedický preventista. Učitelky průběžně navštěvují i další vzdělávací kurzy.

 

Práce s dětmi probíhá zejména formou preventivních logopedických chvilek, které zařazujeme pravidelně každý den před odpočinkem nebo i během dne. Jejich součástí jsou cvičení dechová přispívající ke správnému dýchání, ale také k upevňování správného držení těla, fonační cvičení, kdy se děti nápodobováním zvuků učí přirozenou cestou správnou výslovnost jednotlivých hlásek. Artikulační cvičení pak zdokonalují pohyblivost a koordinaci mluvidel. Zařazujeme i činnosti rozvíjející fonematický sluch, sluchovou a zrakovou percepci, rytmizaci, slovní zásobu, souvislé vyjadřování a gramatickou správnost řeči apod.

 

Pro zlepšení komunikačních dovedností dětí máme zpracovaný samostatný preventivní logopedický program s názvem „Mlčet jako ryba, u dětí je chyba“, který je přílohou školního vzdělávacího programu. Ve školním roce 2015/2016 byl program v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora logopedické prevence v roce 2016, rozšířen o projekt „Mrštný je můj jazýček, jako hejno rybiček“. Projekt byl vyhodnocen jako úspěšný a v jeho rámci byla naší mateřské škole poskytnuta finanční částka ve výši 30 000,- Kč. Do mateřské školy tak byly zakoupeny nové logopedické hry, pomůcky, program na interaktivní tabuli, dětská a odborná literatura zaměřená na rozvoj řeči a výchovu dětí. Vybrané knihy jsou rodičům k dispozici k zapůjčení. V obou budovách jsme pak vytvořily centra logopedických aktivit, kde uvedené pomůcky a materiály shromažďujeme a společně s dětmi je pravidelně využíváme.

 

Na základě zájmu rodičů o logopedickou péči spolupracujeme i se speciálním pedagogem – logopedkou Mgr. Martinou Sádovskou, která dvakrát ročně provádí zdarma logopedickou depistáž u dětí od čtyř let věku, jejichž rodiče udělí písemný souhlas s vyšetřením. Následně nabízí i individuální logopedické konzultace dvakrát měsíčně přímo v prostorách mateřské školy.